Reglement

Artikel 1: Kader

Deze overeenkomst wordt gesloten in het kader van het gebruik van dienstencheques als betaalmiddel door particulieren voor de levering van huishoudhulp door een werknemer van de dienstenonderneming. Onder huishoudhulp wordt verstaan: schoonmaken van de woning, wassen, strijken, kleine naaiwerken, koken en boodschappen doen.

Artikel 2: Overeengekomen activiteiten

De particulier wenst een beroep te doen op de dienstenonderneming op:

En dit elke week/om de veertien dagen/om de maand:

Voor de volgende diensten: schoonmaken van de woning, kleine naaiwerken, wassen en strijken, koken. (Onder "boodschappen" wordt verstaan: de boodschappen voor de dagelijkse behoeften van de particulier. De verplaatsingen moeten te voet of met de fiets gebeuren).

Artikel 3: Terbeschikkingstelling van materieel

Het agentschap ONE-NET stelt de werknemer gratis een schort, veiligheidsschoenen met antislipzolen, huishoudhandschoenen en een veiligheidspaspoort ter beschikking. De particulier stelt de werknemer al het nodige materieel en alle nodige producten ter beschikking. Hij brengt de werknemer hiervan op de hoogte en geeft hem de specifieke onderhoudsinstructies voor zijn woning.

Artikel 4: Betaling

De gebruiker overhandigt de werknemer een dienstencheque, voorzien van datum en handtekening, voor elk begonnen werkuur. Een dienstencheque mag enkel worden gebruikt voor de betaling van werkprestaties.

Indien de gebruiker kiest voor elektronische dienstencheques, registreert de werknemer zijn prestaties op de interactieve spraakserver, met behulp van het telefoontoestel van de gebruiker. De gebruiker verklaart over voldoende dienstencheques in zijn elektronische portefeuille te beschikken.

Indien de gebruiker om gelijk welke reden de dienstencheques niet tijdig kan overhandigen of als er niet voldoende dienstencheques in zijn elektronische portefeuille zitten, verbindt hij zich ertoe om ze binnen 7 kalenderdagen te overhandigen. Indien de dienstencheques niet worden overhandigd binnen zes weken vanaf de datum van de prestatie, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met een verwijlintrest aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 50 euro plus de aanmaningskosten. Indien de gebruiker niet reageert op de verzoeken van het agentschap ONE-NET om zich in regel te stellen, zal het dossier worden overgemaakt aan een incassobureau.

Artikel 5: Hygiëne en veiligheid

De gebruiker verbindt zich ertoe, als normaal vooruitziend persoon, om de werknemer van het agentschap in geen enkel geval gevaarlijke, ongezonde of onaangepaste taken te laten uitvoeren, bijvoorbeeld schoonmaken buiten bij regen, sneeuw en koude of hitte, wassen van de wagen, gebruik van producten zonder etiket, verplaatsen van meubels of te zware voorwerpen...

Werken in de kelders, op de zolders en op grote hoogte (de werknemer mag niet op een ladder klimmen van meer dan drie treden hoog) kan gevaarlijk zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe om de werknemer steeds in hygiënische omstandigheden te laten werken. Indien de hygiëne meermaals te wensen overlaat, wordt er een einde gesteld aan de hulp. De gebruiker moet de werknemer, voordat hij bij hem begint te werken, de kans geven om de woning te bezoeken en de hygiënische omstandigheden te beoordelen in het kader van de uit te voeren activiteiten. De gebruiker verbindt zich ertoe, als normaal vooruitziende persoon, om de werknemer gebruik te laten maken van zijn sanitaire installaties (toilet, wastafel, ...). Op verzoek van het agentschap ONE-NET, verstrekt de gebruiker de noodzakelijke informatie om een gezonde en hygiënische werkomgeving voor de werknemer te kunnen garanderen. Deze informatie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de aanwezigheid van huisdieren in de woning, enz. De gebruiker dient het agentschap ONE-NET te verwittigen in geval van zeer besmettelijke ziekten die de werknemer kunnen besmetten, bijvoorbeeld griep, meningitis, ... Indien de werknemer tijdens de uitvoering van zijn activiteiten een ongeval krijgt, dient de gebruiker onmiddellijk het agentschap ONE-NET te verwittigen. De gebruiker verbindt zich ertoe, als normaal vooruitziend persoon, om de werknemer steeds te laten werken in veilige omstandigheden. Alle gevaarlijke situaties worden door de werknemer gesignaleerd aan het agentschap ONE-NET (bijvoorbeeld losse stopcontacten, stekker met blootliggende kabel ...). Indien de veiligheidsproblemen aanhouden, kan er een einde worden gesteld aan de huishoudhulp. Bij onmiddellijk gevaar mag de werknemer de werkplaats verlaten. De gebruiker verbindt zich ertoe, als normaal vooruitziend persoon, om de werknemer steeds te laten beschikken over een EHBO-kit.

Artikel 6: Activiteit

De particulier mag de werknemer in geen enkel geval andere activiteiten laten uitvoeren dan huishoudhulp, zoals is bepaald in artikel 1, noch hem gevaarlijke of onaangepaste taken laten uitvoeren die een risico inhouden voor zijn gezondheid, zoals:

 • Schoonmaken buiten bij regen, sneeuw, koude of hitte
 • Schoonmaken van gemeenschappelijke delen (bv trappenhuis) of lokalen voor professioneel gebruik (bv industrieel gebouw, magazijn, dokterskabinet, kantoor).
 • Schoonmaken van hoge plafonds, hoge ramen, … 
 • Zorgen voor dieren en onderhouden van hun slaapplaats

Artikel 7: Algemene bepalingen

De werknemer mag geen ouder of verwant in de tweede graad van de particulier of een familielid zijn, noch op hetzelfde adres wonen als de particulier. Indien deze situatie zich voordoet, brengt de particulier de dienstenonderneming op de hoogte, die dan onmiddellijk een andere werknemer zal voorstellen.

De werknemer van de dienstenonderneming mag niet roken tijdens zijn dienst. Indien er tijdens de werkuren geen pauze is voorzien, krijgt de werknemer de mogelijkheid om één sigaret te roken in de voormiddag en één in de namiddag.

De werknemer mag tijdens de werkuren niet telefoneren, tenzij voor de registratie van de elektronische dienstencheques of wanneer dit nodig is voor het werk.

In dat geval mag hij gratis de telefoon van de particulier gebruiken. Uitzonderlijk kan de werknemer worden toegestaan om te telefoneren en zijn gsm aan te zetten.

De werknemer bewaart de huissleutels van de particulier enkel wanneer hij daar schriftelijk toestemming voor heeft gekregen. In dat geval ziet de particulier er zelf op toe dat de huissleutels door de werknemer worden teruggegeven of door hem worden doorgegeven aan een andere werknemer (bv bij vervanging). De dienstenonderneming beveelt de particulier aan om de werknemer een verklaring van ontvangst van de sleutels en/of teruggave van de sleutels te laten ondertekenen. De dienstenonderneming mag in geen enkel geval worden belast met of aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de huissleutels.

Artikel 8: Niet-discriminatie/pesterijen

De dienstenonderneming biedt de klant een hoogwaardige service waarbij de menselijke waardigheid, de privacy, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, het recht om opmerkingen te maken, het recht op informatie en het respect voor de particulier worden gegarandeerd en die rekening houdt met de levenssituatie van de particulier.

Ten aanzien van de werknemers en de particulieren, zal geen enkel onderscheid worden gemaakt op basis van geslacht, etnische herkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of religieuze overtuiging en leeftijd, in het kader van het aanbod en de bereikbaarheid van de diensten. De particulier behandelt de werknemer met respect en onthoudt zich van elke daad van geweld of elke vorm van pesterijen ten aanzien van de werknemer.

Artikel 9: Afwezigheid van de werknemer van de dienstenonderneming

Het agentschap ONE-NET zal de particulier zo snel mogelijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de werkplanning of van onvoorziene omstandigheden (bv ziekte, overmacht). De afwezige werknemer zal in de mate van het mogelijke worden vervangen, maar dit kan niet worden gegarandeerd. In geval van vervanging, kan de werkplanning gewijzigd worden.

Artikel 10: Afwezigheid van de particulier

De particulier neemt alle nuttige voorzorgen opdat de in artikel 2 overeengekomen activiteiten het hele jaar door zouden kunnen worden uitgevoerd (toegang tot de woning).

Indien de activiteit niet kan plaatsvinden door toedoen van de particulier, zal de dienstenonderneming de normaal overeengekomen diensturen overeenkomstig artikel 12, 6de lid factureren, tenzij de particulier ze laat presteren op een ander ogenblik binnen drie maanden na de contractueel voorziene wekelijkse uren, of tenzij de particulier ons binnen 14 werkdagen verwittigt van zijn afwezigheid.

Indien de prestaties worden verplaatst in uitvoering van artikel 10, 6de lid, dient de particulier de verplaatsing van de contractueel voorziene prestaties te melden op uiterlijk de woensdag vóór de week waarin de prestaties normaal zouden moeten plaatsvinden.

Artikel 11: Diefstal en verlies

De particulier zal steeds de vereiste voorzichtigheid aan de dag leggen met betrekking tot geld en waardevolle voorwerpen.

De particulier kan zijn eventuele klachten steeds voorleggen aan de dienstenonderneming, die de zaak grondig zal onderzoeken.

Bij vermoeden van diefstal, verwittigt de particulier het agentschap ONE-NET. In geval van diefstal doet de particulier onmiddellijk aangifte bij de politiediensten om een proces-verbaal te laten opstellen.

Hoewel het agentschap ONE-NET toeziet op een grondige selectie van de werknemers die het ter beschikking stelt, kan het niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Het agentschap ONE-NET heeft een ongevallenverzekering aangegaan teneinde de werknemer, overeenkomstig de wet, te vergoeden indien hij het slachtoffer zou worden van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk.

Het agentschap ONE-NET is ook verzekerd tegen materiële schade die zou worden berokkend aan de gebruiker. Deze dient zich te wenden tot zijn BA-verzekeringspolis. Het agentschap is niet aansprakelijk voor deze schade, tenzij ze rechtstreeks voortvloeit uit de niet-correcte uitvoering van de voornoemde taken. In geval van dergelijke schade, dient de gebruiker het agentschap ONE-NET te verwittigen binnen 24 uur, zo niet kan de schade niet in aanmerking worden genomen. De franchise van de polis "burgerlijke aansprakelijkheid" bedraagt 250 euro (die niet zal worden terugbetaald). Deze franchise is ten laste van de gebruiker. indien de schade minder bedraagt dan het bedrag van de franchise, zal het agentschap ONE-NET niet tussenkomen. De terugbetaling zal pas geschieden na aanvaarding door de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij zal bovendien rekening houden met de waarde van het goed op het ogenblik van de schade.

Het agentschap ONE-NET kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen, fouten of vergetelheden vanwege de gebruiker bij het verstrekken van informatie/instructies over de taken.

Artikel 13: Duur van de overeenkomst/vooropzegging

Onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf de hierna vermelde datum. Ze kan door elk van de partijen worden opgezegd per aangetekend schrijven, met een vooropzegtermijn van minstens 3 weken die ingaat op de datum van verzending van het aangetekend schrijven.

De overeenkomst zal van rechtswege en zonder schadevergoeding als beëindigd worden beschouwd indien:

 • Het systeem van de dienstencheques zou worden afgeschaft door de overheid.
 • De dienstenonderneming haar erkenning als dienstenonderneming in het kader van de dienstencheques zou verliezen.
 • De dienstenonderneming de particulier op de hoogte zou hebben gebracht van de onmogelijkheid om de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten bij gebrek aan beschikbare werknemers.
 • De dienstenonderneming heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen per aangetekend schrijven indien de particulier zijn contractuele verplichting niet nakomt, zoals wanneer:
 • De particulier zich niet strikt houdt aan de betalingsmodaliteiten die zijn voorzien in artikel 4;
 • De particulier zich niet strikt houdt aan de bepalingen van artikel 7 1e lid.
 • De particulier zich niet strikt houdt aan de bepalingen inzake pesterijen ten aanzien van de werknemer.
 • De uitgever van de dienstencheques weigert om de dienstenonderneming de tussenkomst van de overheid in de kostprijs van de dienstencheques te betalen omdat de particulier zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van artikel 5.

In dat geval is de particulier de dienstenonderneming een schadevergoeding verschuldigd. Indien de particulier de overeenkomst eenzijdig verbreekt om een andere reden dan hiervoor is voorzien, is de particulier een schadevergoeding en intresten verschuldigd.

Artikel 14: Wijzigingen

De wijzigingen in onderhavige overeenkomst zullen de particulier schriftelijk worden meegedeeld. Indien de particulier niet akkoord gaat met de beoogde wijzigingen, heeft hij het recht om de overeenkomst te verbreken overeenkomstig de bepalingen van artikel 13, 1e lid.

Artikel 15: Geschillen

Voor geschillen aangaande onderhavige overeenkomst, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Onderhavige overeenkomst werd opgemaakt in tweevoud, elke partij bevestigt een exemplaar te hebben ontvangen.

Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site