Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN HUISHOUDHULP

ARTIKEL 1: KADER

Dit contract komt tot stand in het kader van het gebruik van dienstencheques als betaalmiddel door de particulier in het kader van de verstrekking van hulp van huishoudelijke aard door een werknemer van het dienstenbedrijf. Met huishoudelijke hulp bedoelen we: het huis schoonmaken, de was doen, strijken, kleine naaiwerken, maaltijden bereiden en huishoudelijke boodschappen.

De term “huishoudhulp” in deze algemene voorwaarden verwijst zonder onderscheid naar zowel vrouwelijke als mannelijke werknemers.

 

ARTIKEL 2: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MATERIAAL EN WAARSCHUWINGEN

ONE-NET BVBA stelt de werknemer gratis een schort, veiligheidsschoenen met antislipzolen en huishoudhandschoenen ter beschikking.

De particulier stelt passend materiaal (in goede staat van werking) en onderhoudsmiddelen ter beschikking van de huishoudhulp.

De particulier licht zijn huishoudhulp in over de te volgen methodes om zijn woning schoon te maken en/of zijn was te doen en geeft hem instructies over onderhoudsmethoden die specifiek zijn voor zijn huis. Hij is verantwoordelijk voor de gegeven richtlijnen en toezicht op het door de huishoudhulp verrichte werk.

Indien de particulier het onderhoud, de schoonmaak of de behandeling van waardevolle voorwerpen of delicate materialen (met name gelakte of andere oppervlakken die heel bijzondere zorg vereisen) aan de huishoudhulp wil toevertrouwen, dient hij hem/haar vooraf nauwgezette aanwijzingen te geven.
De particulier wijst de huishoudhulp dan op de delicate voorwerpen en materialen in de woning en geeft passende instructies en producten om ze te onderhouden. In geen geval mag de huishoudhulp worden verzocht om voorwerpen van uitzonderlijke waarde (kostbare kunstwerken, unieke objecten, enz.) te onderhouden.

 

ARTIKEL 3: BETALING

De particulier betaalt één dienstencheque per gepresteerd uur en verbindt zich ertoe over een voldoende voorraad dienstencheques te beschikken op het ogenblik dat de prestaties worden verricht.

3.1. Papieren dienstencheques

De particulier overhandigt een geldige, naar behoren ondertekende dienstencheque (inclusief afscheurstrookje) per gepresteerd uur en dit ten laatste op het einde van de werkdag van de huishoudhulp. De particulier vult met een blauwe of zwarte balpen (geen potlood, viltstift of andere kleur) op de dienstencheque de datum (effectieve datum van de prestatie) in en preciseert het verrichte type activiteit (aankruisvakje).

Opgelet: geen enkele schrapping, Tipp-Ex of andere correctie wordt door Sodexo aanvaard.

3.2. Elektronische dienstencheques

Op de website van Sodexo selecteert de particulier de optie “ik sta toe dat de erkende onderneming wordt geïnformeerd bij ontoereikend saldo van mijn elektronische portefeuille”.
Op het einde van de prestaties belt de huishoudhulp een gratis nummer vanaf het telefoontoestel van de particulier en geeft het gepresteerde aantal uren op.

De particulier moet de prestatie dan binnen 48 u manueel bevestigen in zijn persoonlijke elektronische ruimte en kan bijgevolg geen eventuele automatische bevestiging van het computersysteem van Sodexo verwachten.

Indien het dienstenbedrijf een wijziging aanbrengt (bijvoorbeeld ingevolge een tikfout), heeft de particulier 48 uur de tijd na de wijziging om de ingevoerde prestaties te bevestigen.

Indien de particulier de ingevoerde prestatie betwist, stelt hij het dienstenbedrijf daarvan in kennis en dit ten laatste de eerste werkdag na de betwisting.

De elektronische betaling wordt geacht op regelmatige wijze te zijn verricht wanneer de elektronische cheque in mindering is gebracht van de account van de particulier.

 

ARTIKEL 4: VERBODEN WERKZAAMHEDEN

De huishoudhulp mag in geen geval gevaarlijke of onaangepaste taken verrichten of taken die een gevaar inhouden voor de gezondheid, zoals:

 • Poetsen van ramen op een hoogte (de huishoudhulp mag maximum drie treden hoog op een trapladder);
 • Schoonmaak buiten bij moeilijke weersomstandigheden (regen, sneeuw, zeer koud of warm weer);
 • Prestaties die een deskundigheid vereisen die wat men kan verwachten van een normaal voorzichtig en zorgzaam persoon die huishoudelijke taken verricht, te buiten gaat; het is in die zin met name verboden om de huishoudhulp te vragen om schoon te maken op het einde van bouwwerkzaamheden, waarbij allerhande puin, cement-, pleister-, en andere vlekken een deskundigheid vereisen die men niet van een huishoudhulp kan verwachten.
 • Zorg voor dieren en onderhoud van hun huisvesting.

De huishoudhulp mag alleen lokalen schoonmaken die strikt bestemd zijn voor privégebruik. De schoonmaak van gemeenschappelijke traphallen en van beroepslokalen zoals dokterspraktijken, kantoren is dus strikt verboden.

De toegelaten huishoudelijke boodschappen zijn alleen huishoudboodschappen voor de particulier, om aan zijn dagelijkse behoeften te voldoen. Worden niet beschouwd als dagelijkse behoeften, de aankoop van meubelen, huishoudtoestellen, audiovisuele toestellen, warme maaltijden en de periodieke verdeling van kranten en tijdschriften.

 

ARTIKEL 5: HYGIËNE EN VEILIGHEID

De huishoudhulp moet altijd in optimale omstandigheden qua veiligheid en hygiëne aan het werk worden gezet. Bij ernstige gezondheidsproblemen of situaties die de huishoudhulp in gevaar brengen, kan de huishoudhulp of het dienstenbedrijf de particulier vragen om het probleem of de problemen aan te pakken.

Bij een besmettelijke ziekte moet de particulier onmiddellijk het dienstenbedrijf op de hoogte brengen.

Indien niet aan het veiligheids- of gezondheidsprobleem wordt verholpen, zal de terbeschikkingstelling van de huishoudhulp onmiddellijk worden stopgezet.

Al het ter beschikking gestelde materiaal moet in goede staat en veilig zijn.

De particulier verwittigt onmiddellijk het dienstenbedrijf wanneer de huishoudhulp bij de uitvoering van zijn/haar taken een ongeval heeft.

Bij imminent gevaar kan de werknemer de werkplek verlaten.

De gebruiker, als een normaal voorzichtig en zorgzaam persoon, stemt ermee in ervoor te zorgen dat er altijd een EHBO-doos beschikbaar is voor de werknemer.

Bij zwangerschap van een huishoudhulp moeten een aantal wettelijke regels in acht worden genomen om de veiligheid en gezondheid van moeder en kind te garanderen.
De huishoudhulp mag bij de particulier blijven werken tot een week voor de vermoedelijke bevallingsdatum, voor zover rekening wordt gehouden met de volgende regels.

Overzicht van wat niet toegelaten is tijdens de zwangerschap:

 • De zwangere huishoudhulp mag niet in contact komen met katten en mag geen kattenbak schoonmaken;
 • De zwangere huishoudhulp mag niet blootgesteld worden aan besmettelijke kinderziekten. Als een van de kinderen van de particulier een besmettelijke kinderziekte heeft, moet de particulier het dienstenbedrijf verwittigen vóór de voorziene prestaties. De huishoudhulp zal het werk hervatten van zodra het kind genezen is.
 • De zwangere huishoudhulp mag geen zware voorwerpen tillen (bv. een volle emmer water), noch op een trapladder klimmen.

 

ARTIKEL 6: AAN DE HUISHOUDHULP OPGELEGDE REGELS

De huishoudhulp moet de volgende regels in acht nemen:

 • De huishoudhulp mag niet roken tijdens de diensturen. Indien er tijdens de werkuren geen pauze is voorzien, zal de particulier de huishoudhulp toestaan om een sigaret in de voormiddag en een in de namiddag te roken.
 • De huishoudhulp heeft tijdens zijn/haar werkuren een kwartier pauze per schijf van vier opeenvolgende werkuren.
 • De huishoudhulp mag niet bellen tijdens de werkuren, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienst. In uitzonderlijke gevallen kan de huishoudhulp toestemming krijgen om te bellen voor privéaangelegenheden met zijn/haar mobiele telefoon.
 • De huishoudhulp mag geen naast familielid zijn (geen bloed- of aanverwant tot in de tweede graad) van de particulier of een van zijn gezinsleden. Indien deze situatie zich voordoet, dan moet de particulier het dienstenbedrijf hierop wijzen. Het dienstenbedrijf zal de hulp dan onmiddellijk stopzetten.
 • De huishoudhulp mag de sleutels van de woning van de particulier maar bijhouden mits hij/zij daar schriftelijk toestemming voor heeft gekregen. In dat geval moet de particulier zelf toezien op teruggave van de sleutels van zijn woning door de huishoudhulp en overhandiging van de sleutels aan een andere werknemer van het dienstenbedrijf (bv. bij vervanging). Het dienstenbedrijf raadt de particulier aan om de huishoudhulp een verklaring te laten ondertekenen ter bevestiging van de ontvangst en/of teruggave van de sleutels. Het dienstenbedrijf kan in geen geval worden belast of aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van de sleutels van de woning.

 

ARTIKEL 7: NIET-DISCRIMINATIE

Het dienstenbedrijf biedt de particulier een kwaliteitsdienstverlening aan, die het respect voor de menselijke waardigheid, de privacy, de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuigingen, het klachtenrecht, de informatie aan en de inspraak van de particulier waarborgt, en die rekening houdt met de leefsituatie van de particulier.

Ten aanzien van de huishoudhulp en het dienstenbedrijf, wordt geen onderscheid gemaakt op grond van ras, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid, filosofische of godsdienstige overtuiging, in het kader van het aanbod en de levering van de diensten.

De particulier behandelt de werknemer met respect en onthoudt zich van enige vorm van geweld of pesterijen tegen hem/haar.

 

ARTIKEL 8: AFWEZIGHEID VAN DE WERKNEMER

Het dienstenbedrijf zal de particulier zo snel mogelijk in kennis stellen van mogelijke wijzigingen in het werkschema.

Bij onvoorziene omstandigheden (ziekteverlof, verlof wegens overmacht of omstandigheidsverlof), wordt de particulier zo snel mogelijk door het dienstenbedrijf verwittigd.

De afwezige werknemer zal in de mate van het mogelijke vervangen worden, zonder dat dit echter gegarandeerd kan worden. Bij vervanging is een wijziging van werkuren en dagen mogelijk in overleg met de particulier.

 

ARTIKEL 9: AFWEZIGHEID VAN DE PARTICULIER

De particulier stelt alles in het werk om te zorgen dat de prestaties van de huishoudhulp het hele jaar door uitgevoerd kunnen worden (onder meer toegang tot de woning).

Bij verplaatsing of annulatie van de prestaties, moet de particulier het dienstenbedrijf schriftelijk op de hoogte brengen:

 • Van de verplaatsing/annulatie van de contractueel voorziene prestaties: minstens 10 werkdagen vóór de week waarin de prestaties hadden moeten plaatsvinden;
 • Van de vervangingsdatum: minstens 3 werkdagen vóór de week waarin de prestaties zullen plaatsvinden.

Indien de verplaatsing of de annulatie niet tijdig wordt meegedeeld, zal het dienstenbedrijf de normaal overeengekomen diensturen aanrekenen, tenzij de particulier de huishoudhulp de contractueel voorziene wekelijkse uren op een ander ogenblik binnen het lopende kalenderkwartaal laat presteren.

Onder kalenderkwartaal wordt begrepen: kalenderkwartaal 1 = januari-februari-maart; kalenderkwartaal 2 = april-mei-juni; kalenderkwartaal 3 = juli-augustus-september; kalenderkwartaal 4 = oktober-november-december.

 

ARTIKEL 10: VERLIES EN DIEFSTAL

De persoon kan klachten altijd melden aan het dienstenbedrijf, dat de zaak grondig zal onderzoeken.

Bij vermoeden van diefstal, moet de particulier altijd het dienstenbedrijf verwittigen.

Bij diefstal moet de particulier onmiddellijk aangifte doen bij de politie, die een proces-verbaal zal opmaken.

Om alle misverstanden te voorkomen, worden volgende regels in acht genomen:

 • De huishoudhulp houdt de huissleutel van de particulier enkel bij indien deze daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en het dienstenbedrijf heeft verwittigd;
 • De huishoudhulp zal de schriftelijke toestemming van de particulier vragen om een sleutel te laten bijmaken voor een vervanger;
 • De particulier zal de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen wat betreft geld en kostbaarheden die eventueel aan de huishoudhulp worden toevertrouwd.

 

Artikel 11: ARBEIDSONGEVALLEN

Het dienstenbedrijf is gehouden een arbeidsongevallenverzekering te sluiten met het oog op de vergoeding, overeenkomstig de wet, van de huishoudhulp die het slachtoffer zou zijn van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van/naar het werk.

ONE-NET BVBA is ook verzekerd voor materiële schade die zou kunnen ontstaan door de huishoudelijke hulp. Het dienstenbedrijf is niet aansprakelijk voor deze schade, tenzij deze het directe gevolg is van het niet correct uitvoeren van bovengenoemde taken.

In geval van dergelijke schade moet de gebruiker het dienstenbedrijf binnen de 48 uur op de hoogte brengen, anders kan er geen rekening mee worden gehouden.

Vergoeding vindt pas plaats na acceptatie door de verzekeringsmaatschappij.

Het dienstenbedrijf ONE-NET is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten, vergissingen of weglatingen die de gebruiker maakt bij verstekken van informatie en/of instructies met betrekking tot de goede uitvoering van zijn taak.

 

ARTIKEL 12: DUUR VAN DE PRESTATIES

De prestaties worden geleverd in het kader van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, ingaand op de datum van ondertekening.

De overeenkomst kan door elke partij worden beëindigd door opzegging bij aangetekende brief of via mail minstens twee weken van tevoren (de opzegging begint te lopen op de datum van verzending van de brief). De partij aan wie de opzegging wordt betekend, kan de duur ervan op ieder ogenblik eenzijdig inkorten of helemaal afzeggen.

De beëindiging van de prestaties is onsplitsbaar: ze geldt automatisch voor alle huishoudhulpen van het dienstenbedrijf die prestaties bij de particulier leveren.

De prestaties zullen van rechtswege als beëindigd worden beschouwd als een van de contracterende partijen zich niet houdt aan een van de voorziene contractuele verplichtingen en nalaat daaraan te verhelpen binnen vijftien kalenderdagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling door de andere partij.

Indien de particulier in gebreke blijft om de verschuldigde (papieren of elektronische) cheques te betalen gedurende meer dan tien kalenderdagen na de prestatie, zal de overeenkomst op eenvoudig verzoek van het dienstenbedrijf als beëindigd worden beschouwd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Dit ontslaat de particulier uiteraard niet van zijn plicht om de cheques op eerste verzoek over te maken.

 

ARTIKEL 13: LAATTIJDIGE BETALINGEN EN VORDERING

In geval van een laattijdige betaling van méér dan 1 maand, dat ingaat op de dag van de gepresteerde werken, zal de gebruiker genoodzaakt zijn om aan de onderneming een forfaitair bedrag van 150€ te betalen, dit om de kosten die verbonden zijn aan het vorderingsdossier en dit zonder rekening te houden met de bedragen die reeds verschuldigd zijn voor onbetaalde uitkeringen.

In geval van een laattijdige betaling van méér dan 3 maand, dat ingaat op de dag van de gepresteerde werken, zal de gebruiker geen beroep meer kunnen maken van prestaties met dienstencheques.  Het zal dus noodzakelijk zijn tegenover de onderneming dat per gepresteerd uur, het bedrag van de dienstencheque dat door de Staat wordt geïnd, 23,39 € per gepresteerd uur in de regio Wallonië, en 23,02 € in de regio Vlaanderen, en 23,14 € in de regio van Brussel.

 

ARTIKEL 14: GESCHILLEN

Bij geschillen betreffende de toepassing van deze voorwaarden, zijn de territoriaal bevoegde rechtbanken die van de maatschappelijke zetel van de het dienstenbedrijf.

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken